NQ HĐQT V/v TQ ngày ĐK cuối cùng để chốt DSCĐ TH phát hành CP trả CT bằng CP năm 2021(16/09/2022)

NQ HĐQT V/v TQ ngày ĐK cuối cùng để chốt DSCĐ TH phát hành CP trả CT bằng CP năm 2021(16/09/2022)

NQ HĐQT V/v TQ ngày ĐK cuối cùng để chốt DSCĐ TH phát hành CP trả CT bằng CP năm 2021(16/09/2022)

Zalo
0